Regulamin

REGULAMIN ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA

NA TERENIE NB RANCH I PODCZAS ZAJĘĆ Z JAZDY KONNEJ I Z UDZIAŁEM KONI:

 

Postanowienia ogólne:

1.Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie Stajni. Osoby przebywające na terenie stajni są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem umieszczonym na terenie stajni oraz na stronie internetowej :WWW.nbranch.pl

 

2.Osoby przebywające na terenie stajni powinny zdawać sobie sprawę z zagrożenia wynikającego z bezpośredniego kontaktu z koniem. Koń jest zwierzęciem płochliwym i w wyniku ucieczki lub obrony może wyrządzić szkodę skutkującą ubytkiem na zdrowiu.

 

3.Na terenie stajni bezwzględnie zabrania się wchodzenia z otwartym ogniem.

 

 1. Parkowanie bezpośrednio przed stajnią jest zabronione, wyjątek stanowią wizyta: weterynarza, kowala lub inna uzasadniona czynność związana z polepszeniem dobrostanu koni.

Parkowanie na prawo od stajni dozwolone jest dla właścicieli stajni, właścicieli koni w pensjonacie oraz dla osób umówionych na jazdę, w wypadku imprez masowych zostaną wyznaczone miejsca parkingowe zaraz przy zjeździe na drogę gruntową prowadzącą do stajni, po jej lewej oraz prawej stronie.

 

 1. Cennik. Jazda indywidualna 1h/50zł, jazda grupowa 1h/40zł, oprowadzanka po lesie 30zł/0,5h dokładny cennik dostępny jest na stronie www.nbranch.pl

 

 1. Należy przestrzegać zasad czystości i porządku. Po swoim koniu lub po koniu na którym odbywało się lekcję, należy w razie potrzeby posprzątać.

 

 1. 7. Zabrania się wprowadzania na teren stajni zwierząt agresywnych, stanowiących zagrożenie.

 

 1. Wszystkie zwierzęta przebywające na terenie stajni muszą być odrobaczone oraz posiadać aktualne szczepienie.

 TERMINY:

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zapisy na konkretny termin przyjmuje prowadzący osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
* Zmiana ustalonego terminu jazdy możliwa jest najpóźniej do dwóch godzin przed umówionym terminem jazdy. Podobnie odwołanie zajęć bez względu czy odwołuje je instruktor, czy uczeń.
Organizator zapewnia uczestnikom zajęć:

 • Odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne,
 • Podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, kask jako ochronę głowy),
 • Miejsce przygotowane do jazdy konnej, wraz z potrzebnym sprzętem treningowym,
 • Opiekę instruktorska.

 STRÓJ:

       Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami     

       bezpieczeństwa:

 • kask chroniący głowę,
 • buty na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie,
 • spodnie chroniące nogi przed otarciami.

Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia kasku. Bez pozostałych akcesoriów   

       nie wolno wsiadać na konia.
  DOKUMENTY:

Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej, oraz oświadczenie, ze nie ma przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej.
 

Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:

 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia, wobec czego należy przyjechać do stajni około pól godziny przed rozpoczęciem umówionej jazdy. W innym wypadku czas przygotowania konia zostaje wliczony w czas jazdy. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, ewentualnie ochraniaczy. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje na lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora, chyba, ze wcześniej uzgodnią z instruktorem, iż z jakiś przyczyn nie będą tego robić.
 • Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu na miejsce, sprawdzenie stanu kopyt
 • W czasie jazdy nie należy bez potrzeby prowadzić rozmów towarzyskich! Jeżeli polecenie wydane przez instruktora jest niejasne, należy zapytać o wyjaśnienia instruktora.
 • Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa i podstawowe zasady jeździeckie wymienione w 

Nie wolno jeździć konno pod wpływem alkoholu.
Każdy uczestnik zajęć z końmi prowadzonymi w NB Ranch  zobowiązany jest znać niniejszy regulamin i zgodnie z nim postępować.

ZASADY BEZPIECZENSTWA, PODSTAWOWE ZASADY JEZDZIECKIE:

BEZPIECZEŃSTWO JEŻDZCA:

 • Nie podchodzić do konia od tylu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.
 • Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonże (w wyjątkowych sytuacjach instruktor może polecić inny sposób prowadzenia).
 • Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 2 m – nie naprowadzać na ogony. Taka sama odległość zachowujemy podczas postoju.
 • Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały sie lub wzajemnie podgryzały.
 • Zachowywać szczególna ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czynić to od przodu, a nie od tylu.
 • Dosiadać konia i zsiadać w sposób polecany przez instruktora.
 • Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu.
 • Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, a w szczególności rzemieni policzkowych i wodzy, stan puślisk, popręgu i przystuł (o zauważonych uszkodzeniach należy poinformować instruktora).
 • Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszersza częścią, nigdy nie wkładać stopy do strzemion aż po obcas.
 • Siedząc na koniu, nie wypuszczać z rąk wodzy, dosiad musi być zawsze mocny i prawidłowy. Zasada ta nie stosuje sie podczas ćwiczeń na koniu, które wykonywane są na polecenie instruktora przy zachowaniu odpowiednich dodatkowych środków bezpieczeństwa.
 • Podczas jazdy w terenie nie wolno wyprzedzać instruktora. Jazda parami lub rojem jest dozwolona tylko na wyraźne polecenie instruktora. 

ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA:

 • Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy (lub za zgodą lekarza).
 • Przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia szczotka, sprawdzić grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić podeszwy kopyt.
 • Sprawdzić dokładnie osiodłanie i dopasowanie ogłowia.
 • Nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy (może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka – tak zwane zapoprężenie).
 • Nie przywiązywać konia za wodze! Jeżeli osiodłany i okiełznany koń musi zostać przywiązany, należy to zrobić nakładając mu na szyje kantar i dopiero za kantar przywiązać uwiązem.
 • Dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.
 • Nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.
 • Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia – zgłaszać je instruktorowi.
 • Unikać styczności z obcymi końmi.
 • Wyznaczony dzień tygodnia stanowi „Dzień Konia” – konie maja wolne.
 • Podanie koniowi czegokolwiek do zjedzenia wymaga zgody instruktora!!!

ZASADY ZACHOWANIA NA UJEŻDŻALNI:

 • Przed wjazdem lub wejściem na ujeżdżalnie należy uprzedzić głosem przebywające tam osoby (UWAGA!).
 • Za porządek na ujeżdżalni odpowiada instruktor a pod jego nieobecność osoby korzystające z ujeżdżalni.
 • Mijający się jeźdźcy mijają się po lewej ręce.
 • Pierwszeństwo: pierwszeństwo ma zastęp nad jeźdźcem jeżdżącym indywidualnie, osoba jadąca wyższym chodem, osoba wykonująca zadany zestaw ćwiczeń, osoba najeżdżająca na przeszkodę. Nieporozumienia w tym względzie rozstrzyga osoba odpowiedzialna za porządek na ujeżdżalni.
 • Na terenie ujeżdżalni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów
 • Na teren ujeżdżalni nie wolno wprowadzać zwierząt innych niż konie, a w szczególności psów.